ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3692/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,25 ก.ย. 60 ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาคุณภาพน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน) 20 ก.ย. 2560
3691/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรเรื่อง แผนที่และเข็มทิศใน โครงการเข้าค่ายผู้นำนันทนาการ) 20 ก.ย. 2560
3686/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 60 โรงเรียนพุทธิโสภณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ Play to learn) 19 ก.ย. 2560
3685/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (นิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน SPP Hybrid Firm การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและโครงการเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) 19 ก.ย. 2560
3684/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณะบดีคณะครุศาสตร์ 25-26 ก.ย. 60 19 ก.ย. 2560
3683/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 20-21 ก.ย. 60 (อบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน (พพช.) รุ่นที่ 4 ) 19 ก.ย. 2560
3682/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการไทยวิทย์คิดส์สนุก) 19 ก.ย. 2560
3680/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ สร้างฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข) 19 ก.ย. 2560
3679/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับสากล ครั้งที่ 8) 19 ก.ย. 2560
3673/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ Student Training Program 2017) 18 ก.ย. 2560
3669/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 60 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 18 ก.ย. 2560
3668/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 1 เรื่องบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณฯ) 18 ก.ย. 2560
3667/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการและจัดการทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 60 18 ก.ย. 2560
3665/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น4 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาแสวงหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย) 18 ก.ย. 2560
3664/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมระดมสมอง การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ) 18 ก.ย. 2560
3660/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนยาบยและแผนของมหาวิทยลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) 15 ก.ย. 2560
3659/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา 15 ก.ย. 2560
3658/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำรวจเส้นทางและสถานที่ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำรายการนำเที่ยว) 15 ก.ย. 2560
3657/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3) 15 ก.ย. 2560
3656/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 60 ห้องประชุม INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อบรมการใช้ระบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 15 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]