ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3681/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ต.ค. 60 ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา (ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6 (138) 2560) 19 ก.ย. 2560
3680/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ สร้างฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข) 19 ก.ย. 2560
3679/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับสากล ครั้งที่ 8) 19 ก.ย. 2560
3678/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 สำนักงานคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ติดตามการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากคุรุสภา) 19 ก.ย. 2560
3674/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ย. 60 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา) 18 ก.ย. 2560
3673/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ Student Training Program 2017) 18 ก.ย. 2560
3672/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 18 ก.ย. 2560
3671/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 18 ก.ย. 2560
3669/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 60 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 18 ก.ย. 2560
3668/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 1 เรื่องบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณฯ) 18 ก.ย. 2560
3667/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการและจัดการทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 60 18 ก.ย. 2560
3666/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25,29 ก.ย. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 18 ก.ย. 2560
3665/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น4 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาแสวงหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย) 18 ก.ย. 2560
3664/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมระดมสมอง การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ) 18 ก.ย. 2560
3663/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 60 ศาลล้มละลายกลาง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (นัดพิจารณาคดี) 18 ก.ย. 2560
3660/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนยาบยและแผนของมหาวิทยลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) 15 ก.ย. 2560
3659/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา 15 ก.ย. 2560
3658/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำรวจเส้นทางและสถานที่ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำรายการนำเที่ยว) 15 ก.ย. 2560
3657/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3) 15 ก.ย. 2560
3656/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 60 ห้องประชุม INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อบรมการใช้ระบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 15 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]