ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] 95 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2890/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,13,14 ส.ค. 60 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 01 ส.ค. 2560
2889/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 60 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2560) 01 ส.ค. 2560
2888/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 60 ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการทำวิจัยสถาบันของวิทยาลัยนานาชาติ) 01 ส.ค. 2560
2887/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 60 โรงแรมพอร์ทโตฟิโน่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การออกแบบข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ) 01 ส.ค. 2560
2883/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,8,24,27 ส.ค. 60 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 31 ก.ค. 2560
2882/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะน้ำดื่มบรรจุและถ้วย แบบเพ็ท จำนวน 3 รายการ 31 ก.ค. 2560
2881/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมขอรับในอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง) 31 ก.ค. 2560
2881/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมขอรับในอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง) 31 ก.ค. 2560
2880/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 60 ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2560 หัวข้อ ประเด็นปัญหาในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์และคุณภาพผลงานทางวิชาก 31 ก.ค. 2560
2879/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 1,2,10,22,28,29,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2878/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการและให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ส.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษโดนผ่านการเล่านิทานภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่) 31 ก.ค. 2560
2877/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 31 ก.ค. 2560
2876/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 60 บริษัท เซอร์เทค คาริย่า (ประเทศไทย) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2875/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ส.ค. 60 -ก.ย. 60 เฉพาะเวลา 17.30-19.30 สถาบันศูนย์การศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แอเอสซี จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการเขียนเชิงวิชาการ Academic Writing) 31 ก.ค. 2560
2874/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 60 วัดพวกแต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมอาสาสมัครอ่านคัมภีร์ใบลาน) 31 ก.ค. 2560
2873/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพขอ 31 ก.ค. 2560
2872/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ส.ค. 60 ห้อง Auditorium ชั้น 10 อาคาร C ASEAN ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนา ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 31 ก.ค. 2560
2871/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2560
2870/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 60 อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 31 ก.ค. 2560
2869/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ส.ค. 60 แอท ธานา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ Plan for QA) 31 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]