ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4625/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-24 ธ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE Train-the-Trainer Workshop) 03 ธ.ค. 2560
4624/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 03 ธ.ค. 2560
4624/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 03 ธ.ค. 2560
4623/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ธ.ค. 60 และ 15-17 ธ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง รูแปบบการเสริมสร้างการใช้สื่อของสภานักศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560) 03 ธ.ค. 2560
4622/2560 ให้บุคลากรเดินทางราชการ 16-21 ธ.ค. 60 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (เก็บข้อมูลโรงการวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมนำเสนอผลงานวิจัย) 03 ธ.ค. 2560
4621/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย) 03 ธ.ค. 2560
4620/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11) 03 ธ.ค. 2560
4619/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 60 บริษัทบายศรีครีเอชั่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของบริษัทบายศรีครีเอชั่น จำกัด) 03 ธ.ค. 2560
4618/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ธ.ค. 60 โรงแรมกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร (รับรางวัลและทุนวิจัย) 03 ธ.ค. 2560
4617/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ธ.ค. 60 ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดนิทรรศการ) 03 ธ.ค. 2560
4614/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-3 ธ.ค. 60 ชุมชนบ้านสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจูรีสจิตอาสา พัฒนาชุมชนภายใต้กิจกรรม สร้างแผนกั้นน้ำดินทลาย ประจำปี 2560) 02 ธ.ค. 2560
4601/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ธ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการแปลได้แปลดี) 01 ธ.ค. 2560
4600/2560 แต่งตั้งหัวหน้านักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน บุคลากรและนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ 18-22 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์) 01 ธ.ค. 2560
4599/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 60 บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4598/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ธ.ค. 60 ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome Based Education) 01 ธ.ค. 2560
4597/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รัการาชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 60 ห้องอัปสรา ชั้น 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (เป็นที่ปรึกษาโครงการร่วมแลกเปลี่ยน และให้ข้อคิดเห็นแก่คณะทำงาน และทีมวิจัยโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในการจัดความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน) 01 ธ.ค. 2560
4596/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 01 ธ.ค. 2560
4595/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 7-8 ธ.ค. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 01 ธ.ค. 2560
4594/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 และ 9 ธ.ค. 60 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 01 ธ.ค. 2560
4593/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ธ.ค. 60 ห้อง Auditorium 1-2ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (SPUCON2017) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 01 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]