ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 87 [88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3073/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 60 ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร (ร่วมงานข้าว "สด สร้าง สุข") 11 ส.ค. 2560
3072/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 60 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา) 11 ส.ค. 2560
3071/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 11 ส.ค. 2560
3070/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ส.ค. 2560
3069/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ส.ค. 2560
3068/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ส.ค. 2560
3067/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 ก.ย. 60 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านอาหารว่างไทย 1) 11 ส.ค. 2560
3066/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช้าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อยจำนวน 3 จุดบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ส.ค. 2560
3065/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.3 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งพระราชา) 11 ส.ค. 2560
3064/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจจ้างเพิ่มเติม โครงการจ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม 11 ส.ค. 2560
3060/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 10 ส.ค. 2560
3059/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,29 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2560
3058/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,21,23 ส.ค. 60 โรงเรียนจักรคำคณาทร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ส.ค. 2560
3057/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,25,28 ส.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2560
3056/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,24 ส.ค. 60 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2560
3055/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,23,25 ส.ค. 60 โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2560
3054/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 10 ส.ค. 2560
3053/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2) 10 ส.ค. 2560
3052/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2017 (Thai GIS User Conference 2017 : The Science of Where for Thailand 4.0) 10 ส.ค. 2560
3051/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ส.ค. 60 จังหวัดเลยและอุดรธานี (โครงการการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 10 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]