ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 56 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3782/2560 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 2560
3780/2560 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 ก.ย. 2560
3779/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 60 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมทัศนศึกษา) 28 ก.ย. 2560
3778/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,5 ต.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 28 ก.ย. 2560
3777/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2560
3776/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 ต.ค. 60 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น (นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5) 28 ก.ย. 2560
3772/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ การส่งผลการเรียน) 27 ก.ย. 2560
3771/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ต.ค. 60 27 ก.ย. 2560
3770/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ก.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน) 27 ก.ย. 2560
3769/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2560
3768/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2560
3766/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 60 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (โครงการประกวดวาดภาพจีน เขียนพู่กันจีนและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 27 ก.ย. 2560
3765/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 27 ก.ย. 2560
3764/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ต.ค. 60 ห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ประชุมเครือข่ายนักวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นกับทิศทางการศึกษาวิจัยด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ครั้งที่2/2560 27 ก.ย. 2560
3764/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ต.ค. 60 ห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ประชุมเครือข่ายนักวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นกับทิศทางการศึกษาวิจัยด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ครั้ง 27 ก.ย. 2560
3761/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559) 26 ก.ย. 2560
3760/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังชั่น ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง 26 ก.ย. 2560
3759/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด 26 ก.ย. 2560
3758/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง 26 ก.ย. 2560
3757/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง 26 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]