ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115] 116 [117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2424/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.ค. 2560
2423/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพรเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ) 06 ก.ค. 2560
2422/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ค. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ในงาน Ouverture sur le monde francais 2017) 06 ก.ค. 2560
2421/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัด KM เรื่อง KM กับการพัฒนาองค์กร) 06 ก.ค. 2560
2420/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,18,25 ก.ค. 60 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 06 ก.ค. 2560
2419/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 60 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM) 06 ก.ค. 2560
2418/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 06 ก.ค. 2560
2417/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 05 ก.ค. 2560
2415/2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 05 ก.ค. 2560
2414/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ก.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (วิจัย) 05 ก.ค. 2560
2413/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10 ก.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 05 ก.ค. 2560
2412/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 60 ห้องประชุมคริสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูลี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ (อบรมเรื่องการประชุมร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่เพื่อประเมินความปลอดภัยของถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมให้ทนทานสารกำจัดวัชพืช SYHTOH2 ครั้งที่ 2) 05 ก.ค. 2560
2411/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น) 05 ก.ค. 2560
2410/2560 แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560
2409/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 60 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อบรมหลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการและบทความ) 05 ก.ค. 2560
2408/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.ค. 60 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษุโลก (ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17) 05 ก.ค. 2560
2407/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 60 ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มสมรรถนะและทักษะสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) 05 ก.ค. 2560
2406/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร Break Down Maintenance Reduction by PM Improvement) 05 ก.ค. 2560
2405/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ก.ค. 60 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (อบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Metabolomics Workshop 2017) 05 ก.ค. 2560
2404/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,13 ก.ค. 60 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 05 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]