ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3941/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. - 23 ธ.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 17) 12 ต.ค. 2560
3940/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14 ต.ค. 60 (ดูแลเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการจัดทำรถกระทงใหญ่) 12 ต.ค. 2560
3939/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 12 ต.ค. 2560
3938/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการต่างประเทศ 6-17 พ.ย. 60 ประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเกียวโตคะโจและมหาวิทยาลัยชิกะ 12 ต.ค. 2560
3937/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1-17 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น 12 ต.ค. 2560
3936/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ต.ค. 60 โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอนบรรยายความร้างกฏวิทยา แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชีวนิสัยยุงลาย เดงกีไวรัส โรงไข้เลือดออก การวิเคราะห์ความเสี่ยงการแพร่โรคไข้เลือดออก และฝึกปฏิบัติการสำรวจลู 12 ต.ค. 2560
3935/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 12 ต.ค. 2560
3932/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 11 ต.ค. 2560
3931/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ต.ค. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รวบรวมข้อมูล ประวัติ และสัมภาษณ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559) 11 ต.ค. 2560
3930/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท) 11 ต.ค. 2560
3929/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจสอบสายโทรศัพท์ภายใน เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าบริเวณวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้) 11 ต.ค. 2560
3928/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ต.ค. 60 อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ (รวบรวมข้อมูล ประวัติ และสัมภาษณ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559) 11 ต.ค. 2560
3925/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ DIC พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 11 ต.ค. 2560
3924/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ต.ค. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 11 ต.ค. 2560
3923/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ต.ค. 60 ห้องประชุมไทยยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขานุการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอข้อมูลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตหลักสูตรคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 ต.ค. 2560
3922/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวภาพพืช (เพิ่มเติม) 11 ต.ค. 2560
3920/2560 แก้ไขคำสั่งที่ 3562,3631,3634,3639,3629,3633,3637,3639,3640,3729 ประจำปี 2560 เรื่องจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 ต.ค. 2560
3919/2560 แก้ไขคำสั่งที่ 2563,3630,3632,3635,3636 ประจำปี 2560 เรื่องจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 ต.ค. 2560
3918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ต.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเ 10 ต.ค. 2560
3916/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจงานก่อสร้างอาคารต่างๆของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการครูเป็นเลิศ และตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรั 10 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]