ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227] 228 [229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
61/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-30 ม.ค. 60 แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
60/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-31 ม.ค. 60 เมือง ลำพูน หางดง แม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
59/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 60 เมือง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
58/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 60 ดอยสะเก็ด สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
57/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-27 ม.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
56/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
55/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 60 โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ELT Pathways to Professional Excellent) 12 ม.ค. 2560
54/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 60 โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ELT LeadershipManagement Certificate Program) 12 ม.ค. 2560
53/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 60 โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ELT Pathways to Professional Excellent) 12 ม.ค. 2560
50/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ม.ค. 60 หางดง ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
49/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 11-12 ม.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการนนทบุรี) 11 ม.ค. 2560
48/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) 11 ม.ค. 2560
47/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 60 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ (สัมมนานโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ 4.0) 11 ม.ค. 2560
46/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2560
45/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6) 11 ม.ค. 2560
44/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-3 ก.พ. 60 ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง เชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา) 11 ม.ค. 2560
43/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 ม.ค. 60 โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา) 11 ม.ค. 2560
42/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี (ประชุมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาอาเซียน) 11 ม.ค. 2560
41/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ม.ค. 60 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ (ประชุมออกแบบและการสร้างเครื่องมือวิจัยโครงการวิจัย) 11 ม.ค. 2560
40/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่กลางหลวง จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21) 11 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]