ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 90 [91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3004/2560 เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยเลขานุการโครงการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 07 ส.ค. 2560
3003/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าไทยในงานเทศกาลไทย ประจำปี 2560) 07 ส.ค. 2560
3002/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 60 โรงแรมธารมมันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (โครงการบูรณาการการจจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 07 ส.ค. 2560
3001/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 07 ส.ค. 2560
3000/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 60 อาคาร ENCO B กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะทำงานพิจารณาและกำกับติดตามโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2560) 07 ส.ค. 2560
2998/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 07 ส.ค. 2560
2997/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ส.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) 07 ส.ค. 2560
2996/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) 07 ส.ค. 2560
2995/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ส.ค. 60 ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมผู้บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม) 07 ส.ค. 2560
2994/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 07 ส.ค. 2560
2993/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน) สำนักงานคณบดี คณะ 07 ส.ค. 2560
2990/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6-8 ส.ค. 60 ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแบบบูราณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 05 ส.ค. 2560
2989/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) 05 ส.ค. 2560
2987/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 60 บ้านพักอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อบจ.เชียงใหม่) 04 ส.ค. 2560
2986/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ส.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา) 04 ส.ค. 2560
2985/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 ส.ค. 60 จังหวัดอุดรธานี (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระนะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ครั้งที่ 2 และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว) 04 ส.ค. 2560
2984/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ส.ค. 60 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) 04 ส.ค. 2560
2983/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 60 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2982/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ส.ค. 60 ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559) 04 ส.ค. 2560
2981/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,10,11,25,29 ส.ค. 60 โรงเรียนพิริยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โรงหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหาง โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]