ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190] 191 [192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
822/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 60 อินโนเวทีฟ วิลเลจ เชียงใหม่ (งานก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 โดยธุรกิจการค้าออนไลน์) 09 มี.ค. 2560
821/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-20 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี (แข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ MOS) 09 มี.ค. 2560
820/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 09 มี.ค. 2560
819/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค.-7 เม.ย. 60 แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 มี.ค. 2560
818/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์) 09 มี.ค. 2560
817/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ) 09 มี.ค. 2560
816/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (ปิยะชาติ เวียงนาค) 09 มี.ค. 2560
815/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ) 09 มี.ค. 2560
814/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 มี.ค. 60 เชียงใหม่ (โครงการอบรมด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา) 09 มี.ค. 2560
813/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 มี.ค. 2560
812/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-19 มี.ค. 60 บ้านไม้ชายเลน สมุทรสงคราม (วิทยากรบรรยายแนวคิด STEM) 09 มี.ค. 2560
811/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16,19-20 มี.ค. 60 เชียงใหม่ (รับ-ส่งวิทยากร) 09 มี.ค. 2560
810/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 60 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่ (โครงการกิจกรรมศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน) 09 มี.ค. 2560
809/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิษณุโลก (กิจกรรมทัศนศึกษา) 09 มี.ค. 2560
808/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 60 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (กิจกรรมสร้างฝาย 9 ธรรม ก้าวตาม) 09 มี.ค. 2560
806/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 60 โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ (สัมมนา Exclusive Seminar : Accuracy Calibration Certificate) 09 มี.ค. 2560
805/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,24 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 มี.ค. 2560
804/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 มี.ค. 60 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (งานเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0) 09 มี.ค. 2560
803/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (ทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 09 มี.ค. 2560
802/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 60 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (งานเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0) 09 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]