ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151] 152 [153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1652/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 มิ.ย. 60 สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ (ประชุมและเข้าเฝ้าฯ) 18 พ.ค. 2560
1651/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ (วิทยากรบทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างไรให้สมวัย) 18 พ.ค. 2560
1650/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 พ.ค. 60 Pinn Creative Space ห้างเดอะช็อปปส์ แกรนด์ กรุงเทพฯ (อบรมคอร์สอบรม 3D Printer) 18 พ.ค. 2560
1649/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 มิ.ย. 60 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เชียงราย (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน) 18 พ.ค. 2560
1648/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 พ.ค. 60 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการ) 18 พ.ค. 2560
1647/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา) 18 พ.ค. 2560
1646/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22-23 พ.ค. 60 โรงแรมทีคการ์เดน สปา รีสอร์ท เชียงราย (ประชุมถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนแบบคาร์บอนต่ำ) 18 พ.ค. 2560
1644/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-27 พ.ค. 60 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ (โครงการค่ายวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ Nida HROD Academy Camp) 18 พ.ค. 2560
1643/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-3 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต (นำเสนอผลงานวิจัย) 18 พ.ค. 2560
1642/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต (นำเสนอผลงานวิจัย) 18 พ.ค. 2560
1641/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 พ.ค. 60 Pullman Bangkok King Power Hotel กรุงเทพฯ (นำเสนอผลงานวิจัย) 18 พ.ค. 2560
1640/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 60 เกทอเวย์ เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 18 พ.ค. 2560
1639/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 60 เกทอเวย์ เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 18 พ.ค. 2560
1638/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (เป็นกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์) 18 พ.ค. 2560
1637/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม Next Generation Open Cabling 4.0 for the Future) 18 พ.ค. 2560
1636/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 พ.ค. 60 เลย (วิจัย) 18 พ.ค. 2560
1635/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-31 พ.ค. 60 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (ประชุม Asean Youth forum to celebrate word no tobacco day 2017) 18 พ.ค. 2560
1634/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-22 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา) 18 พ.ค. 2560
1633/2560 แก้ไขคำสั่ง 18 พ.ค. 2560
1632/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]