ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4883/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ธ.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 15/2560) 18 ธ.ค. 2560
4882/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,25 ธ.ค. 60 โรงพยาบาลลานนา และโรงแรมศิริปันนา วิลลารีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2560
4881/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมครูเป็นเลิศ) งาน 18 ธ.ค. 2560
4878/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 ธ.ค. 2560
4877/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 24-25 ธ.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูร่วมกับประเทศฟินแลนด์) 17 ธ.ค. 2560
4877/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 24-25 ธ.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูร่วมกับประเทศฟินแลนด์และนำส่งเอกสารหลักฐานคำขอใบประกอบวิชาชีพครู 17 ธ.ค. 2560
4876/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 60 ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร (เสวนาเรื่อง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย) 17 ธ.ค. 2560
4875/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 61 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 3) 17 ธ.ค. 2560
4874/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษารอบที่ 1/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 19 ธ.ค. 2560
4873/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 18 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง) 17 ธ.ค. 2560
4872/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 17 ธ.ค. 2560
4871/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 17 ธ.ค. 2560
4870/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีตามลำดับ 17 ธ.ค. 2560
4869/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 60 ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีสู่การเขียนผลงานวิชาการ) 15 ธ.ค. 2560
4868/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ม.ค. 61 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ กองทัพอากาศ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทำการปฏิบัติการ) 15 ธ.ค. 2560
4867/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 ธ.ค. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก,หนองป่าคครั่ง,ฟ้าฮ่าม,สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2560
4866/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,23 ม.ค. และ 6 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2560
4865/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,10 ม.ค. วันที่ 7,9 ก.พ. และวันที่ 7,9 มี.ค. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2560
4864/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ม.ค. 60 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ กิจกรรม:การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ) 17 ธ.ค. 2560
4860/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนกัน 17 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]