ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4182/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4-5 พ.ย. 60 (เตรียมการจัดตั้งป้ายบอกทางภายในและภายนอกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560) 04 พ.ย. 2560
4180/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา 03 พ.ย. 2560
4179/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 - 5 พ.ย. 60 พื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 03 พ.ย. 2560
4178/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 03 พ.ย. 2560
4177/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-17 พ.ย. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุ่น) 03 พ.ย. 2560
4176/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,10,13,15 พ.ย. และ 12,13,15,18,19,20 ธ.ค. 60 โรงเรียนชุมชนวัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 พ.ย. 2560
4174/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 เครื่อง พร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน ณ พื้นที่เวียงบัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 03 พ.ย. 2560
4173/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 03 พ.ย. 2560
4172/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน จำนวน 11 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พ.ย. 2560
4169/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ 02 พ.ย. 2560
4168/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. 60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7) 02 พ.ย. 2560
4167/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 พ.ย. 60 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (อบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 26) 02 พ.ย. 2560
4166/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 พ.ย. 60 ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C - UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 7/2560) 02 พ.ย. 2560
4165/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษากรณีทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รายวิชาการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา Tour 3601) 02 พ.ย. 2560
4164/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 02 พ.ย. 2560
4163/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 พ.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 02 พ.ย. 2560
4162/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. - 1 มี.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) 02 พ.ย. 2560
4161/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) 02 พ.ย. 2560
4159/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 02 พ.ย. 2560
4156/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมติเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2) 01 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]