ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2722/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,27,28,31 ก.ค. และ 1 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม โรงเรียนสอ 25 ก.ค. 2560
2721/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 60 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง (อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) ) 20 ก.ค. 2560
2720/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-31 ก.ค. 60 The pavana resort จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน) 20 ก.ค. 2560
2719/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ก.ค. 60 ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561) 20 ก.ค. 2560
2718/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1) 20 ก.ค. 2560
2717/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสาธารณสุขศาสตร์) 20 ก.ค. 2560
2716/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-26 ก.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 20 ก.ค. 2560
2715/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 20 ก.ค. 2560
2714/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 20 ก.ค. 2560
2713/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ค. 60 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร (ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 20 ก.ค. 2560
2712/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ส.ค. 60 ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) (อบรมเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainers Workshop ในหัวข้อ Creating a MOOC for Library Instruction using edX Platform) 20 ก.ค. 2560
2711/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ก.ค. 60 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อบรมหลักสูตรการเขียนผลงานทางวิชาการและบทความ) 20 ก.ค. 2560
2710/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 60 วัดดอกเอื้อง และวัดมงคลทุ่งแป้ง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและลงพื้นที่เพื่อสำรวจพิพิธภัณฑ์ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเ 20 ก.ค. 2560
2709/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,8 ส.ค. 60 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 20 ก.ค. 2560
2708/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา) 20 ก.ค. 2560
2707/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและการพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่) 20 ก.ค. 2560
2706/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ก.ค. 60 ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย) 20 ก.ค. 2560
2705/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 9-12 ส.ค. 60 ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ) 20 ก.ค. 2560
2704/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิจารณาอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้ายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และตรวจรับงานงวดที่ 8) 20 ก.ค. 2560
2703/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-11 ส.ค. 60 โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ (ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 "ท้องถิ่นภิวัฒน์" การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย) 20 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]