ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] 227 [228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
83/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ประชุมการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) 13 ม.ค. 2560
82/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ (แข่งขันทักษะทางวิชาการ Sketch Design) 13 ม.ค. 2560
81/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 ม.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (โครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะระดับพื้นที่) 13 ม.ค. 2560
80/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19 ม.ค. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ลำพูน (ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย) 13 ม.ค. 2560
79/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-15 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านผาต้าย ลี้ ลำพูน (โครงการฝึกทักษะงานโลหะประดิษฐ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต) 13 ม.ค. 2560
77/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ม.ค. 60 ขุนฝาง เมือง อุตรดิตถ์ (กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) 12 ม.ค. 2560
76/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ทดสอบผู้มีความสามารถพิเศษ สอบสัมภาษณ์ผู้มีความพิการ และสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสอบคัดเลือก (โควตา) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 12 ม.ค. 2560
75/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ม.ค. 60 บ้านห้วยลอย บ่อเกลือ น่าน (โครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย) 12 ม.ค. 2560
73/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา) 12 ม.ค. 2560
72/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 60 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ (สัมมนานโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ 4.0) 12 ม.ค. 2560
71/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจในการให้นักศึกษาลงนามใบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษา) 12 ม.ค. 2560
70/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 13-14 ม.ค. 60 โรงเรียนอิมพิเรียบ ภูแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์ (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 12 ม.ค. 2560
69/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ประชุมการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) 12 ม.ค. 2560
68/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 60 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น) 12 ม.ค. 2560
67/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 12-13 ม.ค. 60 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง เชียงราย (ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาครูด้านวิชาชีพ) 12 ม.ค. 2560
66/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 22-27 ม.ค. 60 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ (โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online) 12 ม.ค. 2560
65/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 60 โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ (ประชุมวิสามัญ ทปสท.) 12 ม.ค. 2560
64/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค.-10 ก.พ. 60 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
63/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค.-10 ก.พ. 60 เมือง สารภี สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560
62/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค.-27 ก.พ. 60 ดอยสะเก็ด เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]