ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162] 163 [164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
134/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรมออกแบบสร้างสรรค์ทันเทรนโลก) 16 ม.ค. 2560
133/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค.-10 ก.พ. 60 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2560
132/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 16 ม.ค. 2560
130/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปิยะชาติ เวียงนาค) 16 ม.ค. 2560
128/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 16 ม.ค. 2560
127/2560 แก้ไขคำสั่ง 16 ม.ค. 2560
126/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 16 ม.ค. 2560
125/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 16 ม.ค. 2560
124/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ณรวัฒน์ ทวีเจริญพร) 15 ม.ค. 2560
123/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 15 ม.ค. 2560
122/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 1) 15 ม.ค. 2560
121/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-25 ม.ค. 60 (อธิการบดีไปราชการแม่แจ่ม) 15 ม.ค. 2560
120/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน) 14 ม.ค. 2560
119/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ม.ค. 60 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ (วิทยากรการแปรรูปน้ำพริกเผาถั่วแดงและข้าวเกรียบถั่วแดง) 14 ม.ค. 2560
118/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ม.ค. 60 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา (นิเทศ ประชุมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ดาราศาสตร์ทางแสง) 14 ม.ค. 2560
117/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 60 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ (วิทยากรรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 14 ม.ค. 2560
116/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 ม.ค. 60 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ (แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ) 14 ม.ค. 2560
115/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-27 ม.ค. 60 หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2560
114/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 60 โรงแรมวนาศรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบด้านต่างประเทศ) 13 ม.ค. 2560
113/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-20 ม.ค. 60 ขุนฝาง เมือง อุตรดิตถ์ (โครงการค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29) 13 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]