ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162] 163 [164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
655/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,21 มี.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 25 ก.พ. 2560
654/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13,27 มี.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 25 ก.พ. 2560
653/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7,14,21,28 มี.ค.,4,11,18,25 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 25 ก.พ. 2560
651/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม LINK Basic of Open Cabling) 25 ก.พ. 2560
650/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 60 โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ (สัมมนา Exclusive Seminar : Accuracy Calibration Certificate) 25 ก.พ. 2560
649/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 มี.ค. 60 โรงแรมศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ (สัมมนา KNAUER Insight on German HPLC Technology) 25 ก.พ. 2560
648/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-7 มี.ค. 60 โรงเรียนบ้านขุนแปะ จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการบริการด้านสวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย) 25 ก.พ. 2560
647/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ) 25 ก.พ. 2560
646/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (โครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการ) 25 ก.พ. 2560
645/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 60 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี (ประชุมแนวทางการดึงดูดและจูงใจพนักงานราชการ) 25 ก.พ. 2560
644/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1-2 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ลงนาม MOU) 24 ก.พ. 2560
643/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค.-19 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.พ. 2560
642/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค.-12 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.พ. 2560
641/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค.-21 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.พ. 2560
640/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค.-19 เม.ย. 60 น่าน เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.พ. 2560
639/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 มี.ค. 60 โรงแรมศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ (สัมมนา KNAUER Insight on German HPLC Technology) 24 ก.พ. 2560
638/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ก.พ. 60 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการค่ายครูอาสาพัฒนาครั้งที่ 21 ชมรมนักศึกษาเพื่อสันติภาพ) 24 ก.พ. 2560
636/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) 24 ก.พ. 2560
634/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-26 ก.พ. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ต้อนรับ สนช.) 24 ก.พ. 2560
631/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนสาธิต 24 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]