ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162] 163 [164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1419/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 เม.ย. 2560
1418/2560 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 เม.ย. 2560
1417/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ (ประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์) 28 เม.ย. 2560
1416/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 พ.ค. 60 สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพและทบทวนแผนยุทธศาสตร์) 28 เม.ย. 2560
1415/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 พ.ค. 60 เชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 28 เม.ย. 2560
1414/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล) 28 เม.ย. 2560
1413/2560 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เฉพาะราย 28 เม.ย. 2560
1412/2560 ให้ลูกจ้างประจำส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละระดับ 28 เม.ย. 2560
1411/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 เม.ย.-2 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (รับรางวัลพระพิฆเนศวร) 28 เม.ย. 2560
1410/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 60 ลำปาง (ลงพื้นที่ให้คำแนะนำทางวิชาการแก่สถานประกอบการ) 28 เม.ย. 2560
1409/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 พ.ค. 60 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 28 เม.ย. 2560
1408/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-14 พ.ค. 60 ชลบุรี (ศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี) 28 เม.ย. 2560
1407/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (สนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาหลักสูตร) 28 เม.ย. 2560
1406/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต (นำเสนอผลงานวิจัย) 28 เม.ย. 2560
1404/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามวุฒิ 28 เม.ย. 2560
1403/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามวุฒิ 28 เม.ย. 2560
1402/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 เม.ย. 2560
1401/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม LINK Advanced Fiber Optic Installation) 28 เม.ย. 2560
1400/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-10 พ.ค. 60 นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย (ติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง) 28 เม.ย. 2560
1399/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 60 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ นครพิงค์ เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่ (อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น) 28 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]