ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4442/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ย. 60 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) 24 พ.ย. 2560
4441/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 28-30 พ.ย. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดน่าน (ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียดโมเดลการผลิตครูสู่วิชาชีพชั้นสูง) 24 พ.ย. 2560
4439/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 3-9 ธ.ค. 60 (อินโดนีเซีย) 24 พ.ย. 2560
4438/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23 พ.ย. 2560
4437/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23 พ.ย. 2560
4436/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 หมู่ 5 (บ้านถ้ำ) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการเบื้องต้นของชุมชน) 23 พ.ย. 2560
4435/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 01 พ.ย. 2560
4434/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29 พ.ย. 1,6,8 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน โรงเรียนบ้านป่าเส้า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 จังหวัดเชี 23 พ.ย. 2560
4433/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,29,30 พ.ย. และ 20,21,27 ธ.ค. และ 17,18,24 ม.ค. 60 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่ปูคา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 พ.ย. 2560
4432/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25,28,29 พ.ย. 1-2,8,15,19,22-23,26,29-30 ธ.ค. และ 12,19-20,23,26-27,30 ม.ค. 60 โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศา โรงเรียนบ้ายห้วยตอง โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ โรงเรียนสองแคววิทยา จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 พ.ย. 2560
4431/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25,27 พ.ย. 1-2,8-9,15-16,22-23,25,29-30 ธ.ค. 12-13,19-20,26-27,29 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านตุงลอย โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนบ้านขุนกลาง โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 พ.ย. 2560
4430/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,29-30 พ.ย. 20, 21,22,28-29 ธ.ค. และ 24-26 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด โรงเรียนบ้านแช่ช้าง โรงเรียนบ้านหนองปลามัน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 พ.ย. 2560
4429/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนางาน ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques) 23 พ.ย. 2560
4428/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 พ.ย. 60,23-27 พ.ย. 60 และ 24-27 พ.ย. 60 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (เตรียมการและรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 23 พ.ย. 2560
4427/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. - 5 ธ.ค. 60 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี (จัดนิทรรศการและร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 23 พ.ย. 2560
4426/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 60 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยละเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม) 23 พ.ย. 2560
4425/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ขนกระดาษเอ 4) 23 พ.ย. 2560
4424/2560 แต่งตั้งประธานตรวจรับพัสดุ รายการจ้างเหมาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พื้นที่ศูนย์เวียงบัว 23 พ.ย. 2560
4423/2560 แต่งตั้งประธานตรวจรับพัสดุ รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พื้นที่ศูนย์เวียงบัว 23 พ.ย. 2560
4422/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย. 60 (รักษาราชการแทนอธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 23 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]