ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4350/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพืชสวนโลกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี) 20 พ.ย. 2560
4349/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 28-30 พ.ย. 60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น) 20 พ.ย. 2560
4348/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 7-9 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 20 พ.ย. 2560
4347/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560) 20 พ.ย. 2560
4346/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันและประสานงานในการแข่งขันกีฬา ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน) 20 พ.ย. 2560
4345/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. และ 1,8 ธ.ค. 60 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 20 พ.ย. 2560
4344/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 13 ธ.ค. 24 ม.ค. 60 โรงเรียนสันติสุข และวันที่ 27 ธ.ค. 25,30 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 พ.ย. 2560
4343/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 20 พ.ย. 2560
4342/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,24 พ.ย. 60 เชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 พ.ย. 2560
4341/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงสร้อย,บ้านเวียงเหนือ,แม่ฮี๊,ทุ่งโป่ง,บ้านโป่งสา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 20 พ.ย. 2560
4340/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 2560
4339/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 2560
4336/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏและประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจาก Collegr of Education ของ Sam Hou 18 พ.ย. 2560
4333/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14 พ.ย. เป็นต้นไป ทุกวันอังคารและวันพุธ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 พ.ย. 2560
4332/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2560
4331/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2560
4330/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตร พ.ศ. 2561 17 พ.ย. 2560
4329/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 17 พ.ย. 2560
4328/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 จังหวัดภูเก็ต (อบรมและฝึกปฏิบัติภาคสนามหลักสูตรมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์รุ่นที่ 3) 17 พ.ย. 2560
4327/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ธ.ค. 60 จังหวัดภูเก็ต The Melody Phuket,โรงแรมชูการ์ปาล์มเรสซิเด้นท์,Sugar Marina Surf Kata beach (นิเทศ) 17 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]