ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172] 173 [174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1199/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) 08 เม.ย. 2560
1198/2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่กรอบอัตรากำลัง (บุปผา คำนวณ) 08 เม.ย. 2560
1197/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ (ศันทนี คุณชยางกูร) 08 เม.ย. 2560
1196/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 เม.ย. 60 น่าน แพร่ (นิเทศ) 08 เม.ย. 2560
1195/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 เม.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม LINK Advanced Copper Installation Terminate & Test) 08 เม.ย. 2560
1194/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 08 เม.ย. 2560
1193/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาองค์การ แขนงจิตวิทยาปรึกษาและการแนะแนว ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 08 เม.ย. 2560
1192/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-19 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ ปทุมธานี เพชรบุรี เชียงใหม่ (โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานและสัมมนานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2559) 08 เม.ย. 2560
1191/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22 เม.ย.-4 พ.ค. 60 (คณบดีไปราชการไต้หวัน) 08 เม.ย. 2560
1190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 เม.ย. 2560
1189/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 07 เม.ย. 2560
1188/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 07 เม.ย. 2560
1187/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 เม.ย. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (ประชุมร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 07 เม.ย. 2560
1185/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขายเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 07 เม.ย. 2560
1184/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19,26 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 07 เม.ย. 2560
1183/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19,26 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 07 เม.ย. 2560
1182/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17,24 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 07 เม.ย. 2560
1181/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-25 เม.ย. 60 ลำพูน เชียงใหม่ (นิเทศ) 07 เม.ย. 2560
1180/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 เม.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 07 เม.ย. 2560
1179/2560 ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เพิ่มเติม 05 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]