ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3964/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ต.ค. 60 จังหวัดเชียงใหม่ (ประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมพื้นและหลังคารถยนต์หกล้อ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 16 ต.ค. 2560
3963/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ต.ค. 2560
3959/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 60 ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (ประชุมพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 15 ต.ค. 2560
3958/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2560
3957/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย) 15 ต.ค. 2560
3956/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 60 ห้องประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และห้องประชุม G 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 15 ต.ค. 2560
3955/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 17-21 ต.ค. 60 และวันที่ 17 ต.ค. 60 -12 ม.ค. 61 (ไต้หวัน) 12 ต.ค. 2560
3954/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 15-21 ต.ค. 60 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย (ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ) 12 ต.ค. 2560
3953/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Sixth International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT) ร่วมกับ IEIE เพิ่มเติม) 12 ต.ค. 2560
3952/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ต.ค. 60 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 12 ต.ค. 2560
3951/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำขบวนรถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 12 ต.ค. 2560
3950/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 12 ต.ค. 2560
3949/2560 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 12 ต.ค. 2560
3948/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 12 ต.ค. 2560
3947/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร สำหรับงานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 แบบมีเงื่อนไข 12 ต.ค. 2560
3946/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21-29 ต.ค. 60 (ปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 12 ต.ค. 2560
3945/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 12-16 ต.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการเมียนมาร์) 12 ต.ค. 2560
3944/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ) 12 ต.ค. 2560
3943/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 60 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 12 ต.ค. 2560
3942/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 60 ห้องประชุมบอลรูม 1/2 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร (สัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา) 12 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]