ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3816 เรื่อง รวมทั้งหมด : 191 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3565/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ย. 60 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมนาวิชาการมานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ฯ) 11 ก.ย. 2560
3564/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 60 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจพื้นที่เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ตามพระราโชบาย) 11 ก.ย. 2560
3563/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Cristina Madalina Dan) 11 ก.ย. 2560
3562/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Yumiko Shima) 11 ก.ย. 2560
3560/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27-29 ก.ย. 60 11 ก.ย. 2560
3559/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 (CGV1) โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 11 ก.ย. 2560
3558/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการค้าชายแดน (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561) 11 ก.ย. 2560
3557/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ก.ย. 60 ไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานชุมชน) 11 ก.ย. 2560
3552/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารองค์กรและการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ก.ย. 2560
3548/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-10 ก.ย. 60 ศูนย์การเรียนรู้ชนเผ่าม้ง บ้านม้ง แม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทัศนศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 08 ก.ย. 2560
3547/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ย. 60 โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิบูลสงคราม (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 08 ก.ย. 2560
3546/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08 ก.ย. 2560
3545/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ย. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม) 08 ก.ย. 2560
3543/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 60 ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 08 ก.ย. 2560
3542/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 และ 15-16 ก.ย. 60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2560) 08 ก.ย. 2560
3541/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 และ 12,13,15,17-18 ก.ย. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.ย. 2560
3540/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 และ 23-24 ก.ย. 60 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของอำเภอแม่วาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) 08 ก.ย. 2560
3539/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 60 ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 08 ก.ย. 2560
3538/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ย. 60 อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 14) 08 ก.ย. 2560
3537/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ย. 60 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2560 รอบ 6 เดือน) 08 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]