ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4462/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย 3,4,14-15 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) 24 พ.ย. 2560
4461/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ระดับภูมิภาค Intelligence for Learning in Digital Age) 24 พ.ย. 2560
4460/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 60 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน : เทศบาลเมืองเมือ 24 พ.ย. 2560
4459/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 24 พ.ย. 2560
4458/2560 แต่งตั้งหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 24 พ.ย. 2560
4457/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 7-9 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการทบทวนหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในปัจจุบัน และการขับเคลื่อนยุท 24 พ.ย. 2560
4456/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน) 24 พ.ย. 2560
4455/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ประชุมกำหนดประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัย) 24 พ.ย. 2560
4454/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 พ.ย. 2560
4453/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6 ธ.ค. 60 8,9 ม.ค. 19,20 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านสามหลัง โรงเรียนบ้านดอยหล่อ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4452/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29,30 พ.ย. 60 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4451/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 พ.ย. 1,6,8,13,18,20,22 ธ.ค. 60 และ 5,10,12,15,17,19 ม.ค. 61 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี โรงเรียนสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4450/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,29 ธ.ค. 2560 และ 5 ม.ค. 61 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4449/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี 2561) 24 พ.ย. 2560
4448/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 24 พ.ย. 60 ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวคิดและตัวอ 24 พ.ย. 2560
4447/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4446/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4445/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4444/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560
4443/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 60 เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561) 24 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]