ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 105 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2662/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 60 ห้องมิลาน-บรัสเซล โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 18 ก.ค. 2560
2661/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 60 ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17) 18 ก.ค. 2560
2660/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค. 60 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง (แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27) 18 ก.ค. 2560
2659/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์) 18 ก.ค. 2560
2658/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 60 ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17) 18 ก.ค. 2560
2657/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรสถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์) 18 ก.ค. 2560
2656/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการปลูกเพราะรักษ์ ครั้งที่2) 18 ก.ค. 2560
2654/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 60 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQCสำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) 18 ก.ค. 2560
2653/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,15,16 ส.ค. 60 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ก.ค. 2560
2652/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. ,23 ส.ค. และ 20 ก.ย. 60 โรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ค. 2560
2651/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,31 ก.ค. 60 และ 4,11,25 ส.ค. 60 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อำเภอสันทราย โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ค. 2560
2650/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,24 ก.ค. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ค. 2560
2649/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สัมมนา การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ) 18 ก.ค. 2560
2648/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 60 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 18 ก.ค. 2560
2647/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (มหกรรมแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2) 18 ก.ค. 2560
2646/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 60 ห้องประชุมอมารวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 นครสวรรค์เกมส์) 18 ก.ค. 2560
2645/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 ก.ค. 60 ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแบบบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 18 ก.ค. 2560
2644/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค.-1 ก.ย. 60 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ (โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 18 ก.ค. 2560
2643/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคัน (Drop Out) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 ก.ค. 2560
2642/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 18 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]