ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3475/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 06 ก.ย. 2560
3474/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 06 ก.ย. 2560
3473/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 และ 13-14 ก.ย. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.ย. 2560
3472/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 06 ก.ย. 2560
3471/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อหลอดโปรเจคเตอร์ จำนวน 9 หลอด 06 ก.ย. 2560
3470/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ 06 ก.ย. 2560
3468/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 60 ห้อง BB 403 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพของครุสภา) 06 ก.ย. 2560
3467/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรต่อนักศึกษาครู และวิธีสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่านภาษาอังกฤษ) 06 ก.ย. 2560
3466/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในการนำเสนอกลุ่มบทความ หัวข้อล้านนาและประวัติศาสตร์นิพนธ์) 06 ก.ย. 2560
3465/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณเทคโนโลยีการเกษตร 8-9 ก.ย. 60 (โครงการเสวนาเรื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี) 06 ก.ย. 2560
3464/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ พื้นที่ 3 กลุ่มลำไย ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.ย. 2560
3463/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ก.ย. 60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการเรื่อง My dream career as newa anchor : อาชีพในฝัน ฉันจะเป็นผู้ประกาศข่าว) 06 ก.ย. 2560
3462/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-9 ก.ย. 60 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ "วิวทิวทัศน์") 06 ก.ย. 2560
3461/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง 06 ก.ย. 2560
3460/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ 06 ก.ย. 2560
3459/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ย. 60 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่าย C-อพ.สธ.) 06 ก.ย. 2560
3455/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ย. 60 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ และโครงการยกระดับการผลิตหัตถกรรมอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์) 05 ก.ย. 2560
3454/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ย. 60 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ (ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาข้อเสนอแผนการดำเนินงาน (Business Plan) เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 05 ก.ย. 2560
3453/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 3) 05 ก.ย. 2560
3452/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรกระบวนการในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม) 05 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]