ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2798/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 9 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน, คณะกรรมการบริหารงานบุคคล, สภามหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกรอบอัตรากำลัง, สภาวิชาการ, คณะกรรมการบริหารวิชาการ) 26 ก.ค. 2560
2797/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อำเภอฮอด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2796/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 60 ห้องสมุดโรงเรียน สูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2795/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ค. 60 สุสานบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน) 26 ก.ค. 2560
2794/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. และ 2-3,5-7,15-20,26-29 ส.ค. 60 โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่นะ โรงเรียนบ้านนาหวาย โรงเ 26 ก.ค. 2560
2793/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ค. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัย) 26 ก.ค. 2560
2792/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค.-5 ส.ค. 60 Evergreen Laurel Hotel กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง The 2nd Training of the trainers (TOT) on Urban Climate Change Adaptation in Southeast Asia) 26 ก.ค. 2560
2790/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ระหว่าง 1 ส.ค.-30 ก.ย. (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์) สถาบันศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แอลเอสซี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการเขียนเชิงวิชาการ Academic writing) 26 ก.ค. 2560
2789/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-27 ส.ค. 60 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 26 ก.ค. 2560
2788/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ส.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายภาษาอังกฤษสัญจร ครั้งที่ 7) 26 ก.ค. 2560
2787/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์) 26 ก.ค. 2560
2786/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ค. 60 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติฯ) 26 ก.ค. 2560
2785/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 60 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดการอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย) 26 ก.ค. 2560
2784/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 60 คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์) 26 ก.ค. 2560
2783/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 26 ส.ค. 2560
2782/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2560
2780/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 25 ก.ค. 2560
2779/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ค. 60 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของศูนย์ภาษา) 25 ก.ค. 2560
2778/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ส.ค. 60 ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหาร) 25 ก.ค. 2560
2777/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ส.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2560) 25 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]