ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4833/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 15 ธ.ค. 2560
4832/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 15 ธ.ค. 2560
4831/2560 ยกเลิกคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 15 ธ.ค. 2560
4830/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อาคารรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม เพิ่มเติม 15 ธ.ค. 2560
4829/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ม.ค. 61 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4828/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 15 ธ.ค. 2560
4827/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 15 ธ.ค. 2560
4826/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 15 ธ.ค. 2560
4825/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 60 ห้องประชุมหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท) 15 ธ.ค. 2560
4824/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 ธ.ค. 60 และวันที่ 8,9,29,30 ม.ค. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4823/2560 เปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2560
4822/2560 เปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน จำนวน 11 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2560
4821/2560 เปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2560
4820/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านกาดเมฆ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (โครงการเครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ) 14 ธ.ค. 2560
4819/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 60 วันที่ 16 ม.ค. และ 6 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ธ.ค. 2560
4818/2560 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารสินทรัพย์ 14 ธ.ค. 2560
4817/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 ธ.ค. 60 โรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การใช้แนวคิดของนักเรียนเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด) 14 ธ.ค. 2560
4816/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ธ.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 14 ธ.ค. 2560
4815/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ธ.ค. 60 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก) 14 ธ.ค. 2560
4814/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 14 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]