ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4485/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ย. 2560
4484/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. และ 1,4 ธ.ค. 60 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ย. 2560
4483/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ยง และ 6,12,19 ธ.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้าช่างเคิ่ง โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ย. 2560
4482/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29,30 พ.ย. และ 6,12 ธ.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนบ้านป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ย. 2560
4477/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประจำห้องสัมมนาในการประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่) 26 พ.ย. 2560
4476/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 60 ห้องสุรกิจ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาพิเศษเรื่อง ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล รุ่นที่ 48) 26 พ.ย. 2560
4475/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 อิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการอ้างอิงในการประกันคุณภาพผลการทดสอบและความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 26 พ.ย. 2560
4474/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 พ.ย. 60 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่งและเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาคุณภาพน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน) 26 พ.ย. 2560
4473/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ธ.ค. 60 บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเม็นท์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี (นิเทศ) 26 พ.ย. 2560
4472/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15 ธ.ค. 60 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome Based Education) 26 พ.ย. 2560
4471/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 60 ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1) 26 พ.ย. 2560
4471/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 60 ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1) 26 พ.ย. 2560
4470/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม) 26 พ.ย. 2560
4469/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 บริษัทวอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำปาง (เช็คสภาพรถ) 26 พ.ย. 2560
4468/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 60 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา) 24 พ.ย. 2560
4467/2560 แก้ไขคำสั่ง ที่ 3505/2559 เรื่องเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 24 พ.ย. 2560
4466/2560 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (1) (1.3) 24 พ.ย. 2560
4465/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 24 พ.ย. 2560
4464/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน) 24 พ.ย. 2560
4463/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 60 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ มูลนิธิห่วงใยเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]