ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138] 139 [140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1925/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-17 มิ.ย. 60 (คณบดีไปราชการไต้หวัน) มนุษยศาสตร์ 09 มิ.ย. 2560
1924/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP) 09 มิ.ย. 2560
1923/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-17 มิ.ย. 60 (คณบดีไปราชการไต้หวัน) 09 มิ.ย. 2560
1922/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 11-17 มิ.ย. 60 (คณบดีไปราชการไต้หวัน) 09 มิ.ย. 2560
1921/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 23 พ.ค. 2560
1920/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานเพื่อการเข้าใช้พื้นที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 09 มิ.ย. 2560
1919/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 มิ.ย. 60 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรม Innovative Startup @ University) 09 มิ.ย. 2560
1918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 มิ.ย. 60 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่) 09 มิ.ย. 2560
1917/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2560
1915/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10-11,17-18 มิ.ย. 60 08 มิ.ย. 2560
1914/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 60 ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ ลำพูน (เสวนาวิชาการ ความรู้ทางวัฒนธรรมสามไตและล้านนาคดี) 08 มิ.ย. 2560
1913/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-16 มิ.ย.60 อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรี เมือง เชียงใหม่ 08 มิ.ย. 2560
1912/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 มิ.ย. 60 กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้) 07 มิ.ย. 2560
1911/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 มิ.ย.60 ห้องประชุมโรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ อ.เมือง เชียงใหม่ (วิทยากร สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team) 07 มิ.ย. 2560
1910/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มิ.ย.60 ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต 5 เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ) 07 มิ.ย. 2560
1909/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านอ้อใน เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (วิจัย) 07 มิ.ย. 2560
1908/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 มิ.ย. 60 โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (พัฒนาวิชาการในสถานศึกษาในท้องถิ่น) 07 มิ.ย. 2560
1907/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-10 มิ.ย.60 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (วิจัย) 07 มิ.ย. 2560
1906/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-10 มิ.ย.60 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (วิจัย) 07 มิ.ย. 2560
1905/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ จีน 09 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]