ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2980/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,9,10,11 ส.ค. 60 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหนองไคร้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2979/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,11,24,25,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2978/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,11 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2977/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,9,11 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2976/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24 ส.ค. 60 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนธรรมราชศึกษา (วัดพระสิงห์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2975/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,11 ส.ค. 60 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2974/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,9,11,16 ส.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2973/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22 ส.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2972/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,16,17 ส.ค. 60 โรงเรียนดอยเต่าวิทยา โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอดอยเต่า โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2971/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25 ส.ค. 60 โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2970/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11 ส.ค. 60 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ส.ค. 2560
2969/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 60 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมบวชป่าประจำปี 2560) 04 ส.ค. 2560
2968/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุม 4th Evaluation SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 ส.ค. 2560
2967/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ส.ค. 60 อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ) 04 ส.ค. 2560
2966/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) วิทยาการจัดการ (ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ) 04 ส.ค. 2560
2965/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 60 โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โรงภาพยนต์ที่ 5 (โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างค่านิยมที่ดีผ่านการชมภาพยนต์ "A Royal Hangover") วิทยาการจัดการ (ศุภณิช จันทร์สอง และนักศึกษา) 04 ส.ค. 2560
2964/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 04 ส.ค. 2560
2963/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 04 ส.ค. 2560
2962/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 04 ส.ค. 2560
2961/2560 แก้ไขคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]