ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4552/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ธ.ค. 60 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การดูดซับแคลเซียมไอออนในสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมีแบบตรึงในคอลัมน์) 30 พ.ย. 2560
4551/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด (เจนณรงค์ ทุ่งปันคำ) 30 พ.ย. 2560
4550/2560 แก้ไขคำสั่ง ที่ 3191/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.... 30 พ.ย. 2560
4549/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะชุดการแข่งขันกีฬาเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" 30 พ.ย. 2560
4548/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,8 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ย. 2560
4547/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 60 เทศบาลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ย. 2560
4546/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,6,8 ธ.ค. 60 รพ.สต.บ้านบวกครก อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง บริษัทโซพ เอ็น แซนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2559-2561) 30 พ.ย. 2560
4545/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8 ธ.ค. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ย. 2560
4544/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6 ธ.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็วิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ย. 2560
4543/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,12,13 ธ.ค. 60 โรงเรียนแม่วินสามัคคี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ย. 2560
4542/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-4 ธ.ค. 60 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับชาติประจำปีงบประมาณ 2561) 30 พ.ย. 2560
4541/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ธ.ค. 60 บ้านแม่ฮ่าง หมู่ 6 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการจัดทำโครงการสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังปัญหาในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้า 30 พ.ย. 2560
4540/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ห้องอบรม อาคาร ITC UNIT 1C ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561) 30 พ.ย. 2560
4539/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ธ.ค. 60 บริษัทสยามนิรมิต บริษัทสวัสดีโปร จำกัด บริษัทมีเดียสตูดิโอ และบริษัทณคิด จำกัด กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 30 พ.ย. 2560
4538/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
4537/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
4536/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากลจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
4535/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
4534/2560 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 30 พ.ย. 2560
4531/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]