ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106] 107 [108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2614/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,24,27 ก.ค. 60 โรงเรียนบาลีสาธิต มจร. วข.เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง โรงเรียนหอพระ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2613/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2612/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. และ 1,29 ส.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2611/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2610/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. และ 1,29 ส.ค. 60 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2609/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 17 ก.ค. 2560
2608/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เสวนาเรื่อง สิทธิหลักประกันสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่) 17 ก.ค. 2560
2607/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค. 60 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จังหวัดลำปาง (คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7 ระดับภาค) 17 ก.ค. 2560
2606/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 157 รายการ 17 ก.ค. 2560
2605/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 - 27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 17 ก.ค. 2560
2604/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ก.ค. 60 อำเภอสันทราย และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 17 ก.ค. 2560
2603/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ค. 60 จังหวัดน่าน (วิจัยโครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชน และป่าฟื้นฟู จังหวัดน่าน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่ และสูญหาย) 17 ก.ค. 2560
2602/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. -1 ส.ค. 60 จังหวัดเลย (วิจัย การจัดทำข้อมูล เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพและเคมีของแม่น้ำเลย และลำน้ำสาขาในพื้นที่จังหวัดเลย) 17 ก.ค. 2560
2601/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2560 17 ก.ค. 2560
2600/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 17-20 ส.ค. 60 (คณบดีไปราชการอุดรธานี) 17 ก.ค. 2560
2599/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค. 60 ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 17 ก.ค. 2560
2598/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 17 ก.ค. 2560
2597/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,22-23 ก.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ และโมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (อบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา CHE 3D สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ก 17 ก.ค. 2560
2596/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ก.ค. 60 ห้องประชุมศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. กรุงเทพมหานคร(ประชุม พิจารณาร่างคู่มือครูสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 17 ก.ค. 2560
2595/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วิพากษ์ผลงานวิจัย) 17 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]