ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150] 151 [152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1672/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 พ.ค. 60 เพชรบูรณ์ (ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู) 19 พ.ค. 2560
1671/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 60 กู๊ดวิวรีสอร์ท เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี) 19 พ.ค. 2560
1670/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-24 มิ.ย. 60 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ (อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ) 19 พ.ค. 2560
1669/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค.,1-2 มิ.ย. 60 เมือง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ (ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้) 19 พ.ค. 2560
1668/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 พ.ค. 2560
1667/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา 19 พ.ค. 2560
1666/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม Next Generation Open Cabling 4.0 for the Future) 19 พ.ค. 2560
1665/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะ โครงการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) 19 พ.ค. 2560
1664/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24,27-31 พ.ค.,1-4,14-17 มิ.ย. 60 สันกำแพง เชียงใหม่ (วิจัย) 19 พ.ค. 2560
1663/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า (ครั้งที่ 2) 19 พ.ค. 2560
1662/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 พ.ค. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 19 พ.ค. 2560
1661/2560 แต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ เพิ่มเติม 19 พ.ค. 2560
1660/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 60 โรงแรมพราวภูฟ้าฮิปแอนด์กรีนรีสอร์ท แม่ริม เชียงใหม่ (กิจกรรมการจัดการความรู้) 18 พ.ค. 2560
1659/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20-21 พ.ค. 60 18 พ.ค. 2560
1658/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 18 พ.ค. 2560
1657/2560 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา และประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกอุตสาหกรรมศิลป์ 18 พ.ค. 2560
1656/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ค. 60 โรงเรียนโชติคุณเกษม บ้านเมืองงาม (โรงเรียนรักในหลวง 1) ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการปรับปรุงห้องสมุดสร้างความรู้สู่มือน้อง ชมรมอาสาพัฒนา) 18 พ.ค. 2560
1655/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-8 มิ.ย. 60 วัดพระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง) 18 พ.ค. 2560
1654/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ครองใจคน) 18 พ.ค. 2560
1653/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 กรุงเทพฯ ระยอง (กิจกรรมศึกษาดูงาน) 18 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]