ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213] 214 [215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
348/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3-5 ก.พ. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (ประชุมรับทรายหลักการจัดทำ MOU เครือข่ายครู) 01 ก.พ. 2560
347/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน) 01 ก.พ. 2560
346/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 60 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (งาน Maejo Book Fair 2017) 01 ก.พ. 2560
345/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 60 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮลเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นต์เตอร์ ขอนแก่น (ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน) 31 ม.ค. 2560
344/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาโควตาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 31 ม.ค. 2560
343/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 5-8 ก.พ. 60 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี พม่า (ปอยพื้นฟูประเพณีไทยวน) 31 ม.ค. 2560
342/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 60 ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง เชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา) 31 ม.ค. 2560
341/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-9 ก.พ. 60 เวียงป่าเป้า เชียงราย สันกำแพง แม่ริม พร้าว แม่วาง เชียงใหม่ เมือง ลำปาง (นิเทศ) 31 ม.ค. 2560
340/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 ก.พ. 60 สันทราย แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ม.ค. 2560
339/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
338/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
337/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
336/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
335/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-22 ก.พ. 60 สารภี สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
334/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
333/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 60 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (ประชุมเครือข่ายคู่คิด) 30 ม.ค. 2560
332/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อนุพงค์ บัวเงิน) 30 ม.ค. 2560
331/2560 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ 5-10 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (ทะเลแก้วเกมส์) 29 ม.ค. 2560
330/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29-30 ม.ค. 60 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ (รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) 29 ม.ค. 2560
329/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (ประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 29 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]