ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144] 145 [146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1799/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (สัมมนาวิทยากรข้อมูลและการประยุกต์ในการวิจัย) 31 พ.ค. 2560
1798/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 31 พ.ค. 2560
1797/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 31 พ.ค. 2560
1796/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มิ.ย. 60 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 31 พ.ค. 2560
1795/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-10 มิ.ย. 60 แม่ริม เชียงดาว แม่แจ่ม หางดง ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 31 พ.ค. 2560
1794/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ครองใจคน) 31 พ.ค. 2560
1793/2560 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 31 พ.ค. 2560
1792/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 พ.ค. 2560
1790/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-16 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (พะเยาเกมส์) 30 พ.ค. 2560
1789/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการลาป่วย) 30 พ.ค. 2560
1788/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-4 มิ.ย. 60 กรุงเทพฯ เพชรบุรี (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายสภานักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 30 พ.ค. 2560
1787/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 60 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (นำเสนอผลงานวิจัย) 30 พ.ค. 2560
1786/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 มิ.ย. 60 แม่สาย เชียงแสน เชียงราย (โครงการศึกษาดูงานอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-อาเซียน) 30 พ.ค. 2560
1785/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 มิ.ย. 60 บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น กรุงเทพฯ (งาน Data Solutions) 30 พ.ค. 2560
1784/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,3,4,5,10,11,12,13 มิ.ย. 60 ลำพูน (วิจัย) 30 พ.ค. 2560
1783/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 พ.ค.-3 มิ.ย. 60 กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 30 พ.ค. 2560
1782/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค.,5 มิ.ย. 60 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ (วิจัย) 30 พ.ค. 2560
1781/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 30 พ.ค. 2560
1780/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม ดอยหล่อ เชียงใหม่ (วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน) 30 พ.ค. 2560
1779/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบรถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 30 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]