ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144] 145 [146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
499/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น (ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ) 15 ก.พ. 2560
498/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 60 ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านพิธีการศุลกากร) 15 ก.พ. 2560
497/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (สัมมนาค้าชายแดนไทย-เมียนมา-ลาว) 15 ก.พ. 2560
496/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24 ก.พ. 60 โรงเรียนวัดประตูป่า ลำพูน (วิจัย) 15 ก.พ. 2560
495/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 60 โรงเรียนวัดขะจาว เมือง โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สันทราย เชียงใหม่ (วิจัย) 15 ก.พ. 2560
494/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาในการอนุรักษ์ต้นรักและผลิตภัณฑ์จากต้นรัก) 15 ก.พ. 2560
493/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี (ประชุมเครือข่ายสมาชิก Passage to ASEAN) 15 ก.พ. 2560
492/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.พ. 60 ไชยปราการ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
491/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 60 ลำพูน (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
490/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 27-30 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต (ประชุมเคือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 15 ก.พ. 2560
489/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ก.พ. 60 สารภี สันทราย เชียงใหม่ ป่าซาง ลี้ ลำพูน เถิน ลำปาง ตาก (นิเทศ) 14 ก.พ. 2560
488/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 14 ก.พ. 2560
487/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี) 14 ก.พ. 2560
486/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ก.พ. 60 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 เมือง เชียงใหม่ (ฝึกภาคสนาม) 14 ก.พ. 2560
485/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 60 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพฯ (วิจัย) 14 ก.พ. 2560
484/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 14-15 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 14 ก.พ. 2560
483/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 14 ก.พ. 2560
482/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.พ. 60 แม่แตง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ก.พ. 2560
481/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 60 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ) 14 ก.พ. 2560
480/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมการบริหารงานจดหมายเหตุ 90 ปี) 14 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]