ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223] 224 [225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
143/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (วิทยากรผญา สถานะความรู้และการเรียนการสอนอักษรธรรม/ตั๋วเมืองล้านนา) 17 ม.ค. 2560
142/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55) 17 ม.ค. 2560
141/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (อบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง) 17 ม.ค. 2560
141/2560 การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 15 ธ.ค. 2560
140/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-28 ม.ค. 60 ปาย แม่ลาน้อย แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน จอมทอง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ม.ค. 2560
140/2560 เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) 14 ธ.ค. 2560
139/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการ 2017) 17 ม.ค. 2560
138/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง 17 ม.ค. 2560
137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 112 จุด พร้อมติดตั้ง 17 ม.ค. 2560
136/2560 แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และแม่ฮ่องสอน) 16 ม.ค. 2560
135/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2560 16 ม.ค. 2560
134/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรมออกแบบสร้างสรรค์ทันเทรนโลก) 16 ม.ค. 2560
133/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค.-10 ก.พ. 60 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2560
132/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 16 ม.ค. 2560
130/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปิยะชาติ เวียงนาค) 16 ม.ค. 2560
128/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 16 ม.ค. 2560
127/2560 แก้ไขคำสั่ง 16 ม.ค. 2560
126/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 16 ม.ค. 2560
125/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 16 ม.ค. 2560
124/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ณรวัฒน์ ทวีเจริญพร) 15 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]