ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3317/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 29 ส.ค. 2560
3316/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 29 ส.ค. 2560
3315/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 29 ส.ค. 2560
3314/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 29 ส.ค. 2560
3310/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ฮ่องสอน) 28 ส.ค. 2560
3309/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9-10 ก.ย. 60 28 ส.ค. 2560
3308/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (ประชุมระดมความเห็นจัดทำแผนบูรณาการข้อมูลข้าวพื้นเมือง) 28 ส.ค. 2560
3307/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-16 ก.ย. 60 (นิเทศ) 28 ส.ค. 2560
3306/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 -2 ก.ย. 60 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 28 ส.ค. 2560
3305/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยารชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560,ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในหมาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 28 ส.ค. 2560
3304/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 ก.ย. 60 โรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ โครงการบีอเวนิว สุขาภิบาล 5 เลขที่ 555/110 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านอาหารว่างไทย) 28 ส.ค. 2560
3303/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ส.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2) 28 ส.ค. 2560
3302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 28 ส.ค. 2560
3301/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 28 ส.ค. 2560
3300/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-6 ก.ย. 60 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือมาบตาพุต จังหวัดระยอง (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการค้าระหว่างประเทศ) 28 ส.ค. 2560
3299/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 2) 28 ส.ค. 2560
3297/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 60 อินสดารีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี) 28 ส.ค. 2560
3295/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวิชาชีพครูด้านทักษะการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทักษะการวางตัว และบุคลิกภาพความเป็นครู และทักษะการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา) 26 ส.ค. 2560
3294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา) 26 ส.ค. 2560
3294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา) 26 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]