ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] 154 [155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
318/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 27 ม.ค. 2560
317/2560 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 27 ม.ค. 2560
316/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 27 ม.ค. 2560
315/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 27 ม.ค. 2560
314/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-27 ก.พ. 60 ดอยสะเก็ด สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
313/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-3 ก.พ. 60 เมือง สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
311/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน สำหรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 27 ม.ค. 2560
310/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี พร้าว เชียงใหม่ (โครงการปันน้ำใจให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร) 27 ม.ค. 2560
309/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา (เทศกาลโคราชศิลปและวัฒนธรรมนานาชาติ) 27 ม.ค. 2560
308/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค.-2 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 27 ม.ค. 2560
307/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-17 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
306/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-10 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
305/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 60 เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
304/2560 แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้เก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝาก บันทึกการรับจ่าย เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย เงินกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ม.ค. 2560
303/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ 27 ม.ค. 2560
302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 27 ม.ค. 2560
301/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 27 ม.ค. 2560
300/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ม.ค. 2560
299/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ก.พ. 60 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ (โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย) 27 ม.ค. 2560
298/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาอุปสมบท) 27 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]