ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] 154 [155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1609/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ(ติดต่อราชการ) 15 พ.ค. 2560
1608/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (ประชุมการนำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี) สู่การปฏิบัติ) 15 พ.ค. 2560
1607/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 19-24 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการชลบุรี) 15 พ.ค. 2560
1606/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 16-18 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 15 พ.ค. 2560
1605/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 พ.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน) 15 พ.ค. 2560
1604/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-22 พ.ค. 60 โรงแรมบางแสนวิลล่า ชลบุรี (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน) 15 พ.ค. 2560
1602/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 15 พ.ค. 2560
1601/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 15 พ.ค. 2560
1600/2560 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 พ.ค. 2560
1599/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 15 พ.ค. 2560
1598/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 16-30 พ.ค. 60 สาธารณรัฐประชาชนจีน (โครงการค่ายฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน) 15 พ.ค. 2560
1597/2560 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิถอดบทเรียน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 15 พ.ค. 2560
1595/2560 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 พ.ค. 2560
1592/2560 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2560
1591/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 15 พ.ค. 2560
1590/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 15 พ.ค. 2560
1589/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 15 พ.ค. 2560
1588/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 15 พ.ค. 2560
1587/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 15 พ.ค. 2560
1586/2560 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการให้เช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]