ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178] 179 [180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1067/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 28 มี.ค. 2560
1066/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในเทศบาลสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 28 มี.ค. 2560
1065/2560 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 13 (ก)(3) (ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์) 28 มี.ค. 2560
1064/2560 ให้ลูกจ้างประจำย้ายสังกัด (นภัสนันท์ ชัยภักดี) 28 มี.ค. 2560
1063/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29-30 มี.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน) 27 มี.ค. 2560
1062/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 27 มี.ค. 2560
1061/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 27 มี.ค. 2560
1060/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 มี.ค. 60 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ (พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น) 27 มี.ค. 2560
1059/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติเตาถ่าน 27 มี.ค. 2560
1058/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยุธยา (ประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย) 27 มี.ค. 2560
1057/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ (ประชุมเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู และรับใบประกอบวิชาชีพครู) 27 มี.ค. 2560
1056/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 เม.ย. 60 โรงแรมเซ็นจูลี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 27 มี.ค. 2560
1055/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2560
1054/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 เม.ย. 60 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ (ปรึกษาหอการค้าเยอรมัน-ไทย) 27 มี.ค. 2560
1053/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เพิ่มเติม) 27 มี.ค. 2560
1052/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า 27 มี.ค. 2560
1051/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิดในการออกแบบกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560
1050/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเข้าใช้พื้นที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560
1049/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและจัดทำ Road Map เพื่อย้ายการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560
1048/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]