ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133] 134 [135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2027/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มิ.ย. 60 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (สัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางการท่องเที่ยว) 15 มิ.ย. 2560
2026/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16-18 มิ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) 15 มิ.ย. 2560
2025/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18 มิ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน (กิจกรรมปฐมนิเทศ และมอบเข็มตรามหาวิทยาลัย) 15 มิ.ย. 2560
2024/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18 มิ.ย. 60 โรงเรียนโชติคุณเกษม บ้านเมืองงาม (โรงเรียนรักในหลวง 1) ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการปรับปรุงห้องสมุดสร้างความรู้สู่มือน้อง ชมรมอาสาพัฒนา) 15 มิ.ย. 2560
2023/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,19 มิ.ย. 60 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร แม่แตง เชียงใหม่ (วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ) 15 มิ.ย. 2560
2022/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม) 15 มิ.ย. 2560
2021/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 15 มิ.ย. 2560
2020/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 15 มิ.ย. 2560
2019/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เพิ่มเติม) 15 มิ.ย. 2560
2018/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก 15 มิ.ย. 2560
2017/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รักคุณ ปัญญาวุธาไกร) 15 มิ.ย. 2560
2016/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มนตรี อินตา) 15 มิ.ย. 2560
2015/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (เบญจพร หน่อชาย) 15 มิ.ย. 2560
2014/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ศิวาพร มหาทำนุโชค) 15 มิ.ย. 2560
2013/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่าง ประเภทของทอด 15 มิ.ย. 2560
2012/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแล และกำกับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 15 มิ.ย. 2560
2011/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 โรงเรียนวัดห้วยทราย แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทำ) 15 มิ.ย. 2560
2010/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 มิ.ย. 60 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง) 15 มิ.ย. 2560
2009/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 มิ.ย. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาใหม่) 14 มิ.ย. 2560
2008/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 มิ.ย. 60 แม่ละอุป แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ (โครงการเรื่องการตัดวงจรไฟป่าเพื่อลดหมอกควัน) 14 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]