ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155] 156 [157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1565/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 60 โรงแรมสิริปันนา วิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี) 11 พ.ค. 2560
1564/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 พ.ค. 60 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (สัมมนาทบทวนเอกสารการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 11 พ.ค. 2560
1563/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 11 พ.ค. 2560
1562/2560 แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เฉพาะราย 5-15 พ.ค. 60 เชียงใหม่ (ประชุม) 11 พ.ค. 2560
1561/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 16-17 พ.ค. 60 (คณบดีไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 11 พ.ค. 2560
1560/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16-17 พ.ค. 60 (คณบดีไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 11 พ.ค. 2560
1559/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มิ.ย. 60 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 11 พ.ค. 2560
1558/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 60 น่าน แพร่ (ลงพื้นที่ตั้งจุดรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ OTOP) 11 พ.ค. 2560
1557/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 60 แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 11 พ.ค. 2560
1556/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ค. 60 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก (ประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย) 11 พ.ค. 2560
1555/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 พ.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 11 พ.ค. 2560
1554/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 11 พ.ค. 2560
1553/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ ระยอง (โครงการการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนานักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน) 11 พ.ค. 2560
1552/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 09 พ.ค. 2560
1551/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 9,15-16,26-30 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการ) 09 พ.ค. 2560
1550/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 พ.ค. 60 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ (ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 09 พ.ค. 2560
1549/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อนประจำปี) 09 พ.ค. 2560
1548/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ค. 60 สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา เชียงใหม่ (ส่งคืนอุปกรณ์) 09 พ.ค. 2560
1546/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 08 พ.ค. 2560
1545/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16-18 พ.ค. 60 (อธิการบดีไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 08 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]