ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155] 156 [157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
835/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 มี.ค. 60 แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 10 มี.ค. 2560
834/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร) 10 มี.ค. 2560
833/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 มี.ค. 60 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประสานงานและเสนอโครงการจัดทำอ่างเก็บน้ำ) 10 มี.ค. 2560
832/2560 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 10 มี.ค. 2560
831/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 10 มี.ค. 2560
830/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-25 มี.ค. 60 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ (อบรม React/Redux Bootcamp) 10 มี.ค. 2560
829/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 60 จอมทอง เชียงใหม่ (ลงพื้นที่ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) 10 มี.ค. 2560
828/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 มี.ค. 60 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 10 มี.ค. 2560
827/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 60 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ประชุมการเรียนการสอนภาษาจีน) 10 มี.ค. 2560
826/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มี.ค. 2560
824/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 มี.ค. 60 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ (ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี) 09 มี.ค. 2560
823/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 09 มี.ค. 2560
822/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 60 อินโนเวทีฟ วิลเลจ เชียงใหม่ (งานก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 โดยธุรกิจการค้าออนไลน์) 09 มี.ค. 2560
821/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-20 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี (แข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ MOS) 09 มี.ค. 2560
820/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 09 มี.ค. 2560
819/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค.-7 เม.ย. 60 แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 มี.ค. 2560
818/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์) 09 มี.ค. 2560
817/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ) 09 มี.ค. 2560
816/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (ปิยะชาติ เวียงนาค) 09 มี.ค. 2560
815/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ) 09 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]