ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] 92 [93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2960/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วย แบบเพ็ท จำนวน 3 รายการเพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ 04 ส.ค. 2560
2959/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ได้แก่ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง และไทใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (วราภรณ์,อนุชิต,ภูเดช และคณะ) 04 ส.ค. 2560
2958/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ หัวข้อ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง") 04 ส.ค. 2560
2957/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 TRAINNING.WANLAYA.COM อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนโปรแกรมในระบบมือถือ ios ของ TRAINNING.WANLAYA.COM ในหลักสูตรพัฒนาระบบ Push Notification สำหรับ ios ด้วยภาษา Swift) สำนักทะเบียนและประมวลผล (บุญแทน,วินัย,ราชันย์) 04 ส.ค. 2560
2956/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้องประชุมปารีส โรมแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ) วิทยาลัยนานาชาติ (อนุวัติ,พูนรัตน์,วีระยุทธ และคณะ) 04 ส.ค. 2560
2953/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้อสอบ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 03 ส.ค. 2560
2952/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้อง MCB 1101 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อเสนอแนะการจัดทำคู่มือรายงานข่าวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับนักศึกษา) วิทยาการจัดการ (อุไร ไชยเสน) 03 ส.ค. 2560
2951/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,27 ส.ค. 60 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 03 ส.ค. 2560
2950/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ส.ค. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนา EduTech Tomorrow by LannaCom : 21st Century Tech Solutions to Empower Higher Education) 03 ส.ค. 2560
2949/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 03 ส.ค. 2560
2948/2560 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักหอสมุด 03 ส.ค. 2560
2947/2560 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 03 ส.ค. 2560
2946/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ส.ค. 60 และวันที่ 15-18 ก.ย. 60 โรงแรมมัดคำ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อบรมครูจากสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 03 ส.ค. 2560
2945/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (สัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด) 03 ส.ค. 2560
2943/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 บ้านแม่มูด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ รปศ.แบ่งปันความรู้สู่ยอดดอย ประจำปีงบประมาณ 2560) 03 ส.ค. 2560
2942/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว) 03 ส.ค. 2560
2941/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ หัวข้อ กฎหมายนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน) 03 ส.ค. 2560
2940/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 03 ส.ค. 2560
2939/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 60 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 03 ส.ค. 2560
2938/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,30 ส.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 03 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]