ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3541/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 และ 12,13,15,17-18 ก.ย. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.ย. 2560
3540/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 และ 23-24 ก.ย. 60 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของอำเภอแม่วาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) 08 ก.ย. 2560
3539/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 60 ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 08 ก.ย. 2560
3538/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ย. 60 อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 14) 08 ก.ย. 2560
3537/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ย. 60 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2560 รอบ 6 เดือน) 08 ก.ย. 2560
3536/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,19,26 ก.ย. 60 และ 3,10 ต.ค. 60 พื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 08 ก.ย. 2560
3535/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 4/2559 ประชุมสภาวิชาการ) 08 ก.ย. 2560
3534/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 59) ภาคเรียนที่ 1/2560 08 ก.ย. 2560
3533/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9,23 ก.ย. 60 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดลำพูน) 08 ก.ย. 2560
3532/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-10 ก.ย. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โครงการค่ายสร้างคน สร้างค่า พัฒนาสู่ผู้นำ) 08 ก.ย. 2560
3531/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 60 วัดพระธาตุดอยสุเทพ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่ วัดอุโมงค์ และหมู่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และทัศนศึกษานอกสถานที่) 08 ก.ย. 2560
3530/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11 ก.ย. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ และโครงการยกระดับการผลิตหัตถกรรมอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์) 08 ก.ย. 2560
3524/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนา" 07 ก.ย. 2560
3523/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2-6 ต.ค. 60 07 ก.ย. 2560
3522/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 และ 16-17 ก.ย. 60 อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 07 ก.ย. 2560
3521/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 และ 26 ก.ย. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ และพัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 07 ก.ย. 2560
3520/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 และ 14-16 ก.ย. 60 โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเวศน์ Smart Trainer Team ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) 07 ก.ย. 2560
3519/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ก.ย. 60 พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูง) 07 ก.ย. 2560
3518/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ย. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 07 ก.ย. 2560
3517/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรหลักสูตรเทคนิคการถอดองค์ความรู้ Knowledgr Capturing) 07 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]