ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 48 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3989/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14-15,21-22,28-29 ต.ค. 60 (ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 18 ต.ค. 2560
3988/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 ต.ค. 60 (อบรมก่อนสอบโครงการธรรมศึกษา) 18 ต.ค. 2560
3986/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 60 (จัดทำกระทงใหญ่เพื่อส่งเข้าร่วมประกวด) 18 ต.ค. 2560
3985/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 60 โรงแรมบริค เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561) 18 ต.ค. 2560
3984/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดียห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2560
3981/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 17 ต.ค. 2560
3980/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 17 ต.ค. 2560
3979/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. 60 ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ เมืองลำพูนน่าอยู่ และข้อเสนอโครงการแผนที่ความต้องการน้ำใช้ในเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน) 17 ต.ค. 2560
3978/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 25-29 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 17 ต.ค. 2560
3977/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ต.ค. 60 ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการใช้ระบบสารสนเทศบริการการศึกษาออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่) 17 ต.ค. 2560
3976/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 และ 23-24 จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน (รับ-ส่งวิทยากร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 17 ต.ค. 2560
3975/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ต.ค. 60 โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต (เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวและเขตเมืองของจั 17 ต.ค. 2560
3974/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (เป็นผู้ประเมินโครงการตำนานเนียงด็อฮทม) 17 ต.ค. 2560
3973/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 60 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนภาษาฝรั่งเศส) 17 ต.ค. 2560
3972/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง 18 ต.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการอบรมการใช้งานระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีบนอินเตอร์เน็ต) 17 ต.ค. 2560
3969/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-20 ต.ค. 60 โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง (ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบโครงการสร้างปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย Thai Competency Test สำหรับชาวต่างชาติ) 16 ต.ค. 2560
3968/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ต.ค. 60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมการใช้งานระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีบนอินเตอร์เน็ต) 16 ต.ค. 2560
3967/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 60 ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2560) 16 ต.ค. 2560
3966/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2560,ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 16 ต.ค. 2560
3965/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ต.ค. 60 บริษัทโตโยต้าริช จังหวัดเชียงใหม่ (ซ่อมแก้ไขน้ำมันปั้มดีเซลรั่ว) 16 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]