ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4952/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-23 ธ.ค. 60 โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย) 22 ธ.ค. 2560
4951/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหย้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 22 ธ.ค. 2560
4950/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9-11 ม.ค. 61 สุราษฎร์ธานี (ศึกษาดูงานจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 22 ธ.ค. 2560
4949/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 60 และวันที่ 3,4,5,8,12 ม.ค. 61 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2560
4948/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ธ.ค. 60 และวันที่ 8,9,15,16 ม.ค. 61 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2560
4947/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ธ.ค. 60 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 22 ธ.ค. 2560
4946/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ม.ค. และ 20 ม.ค. 61 บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 22 ธ.ค. 2560
4945/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-28 ม.ค. 61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาการบัญชีเพื่อความพร้อมสู่วิชาชีพ และ AEC เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0) 22 ธ.ค. 2560
4944/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24 ธ.ค. 60 โรงงานชำแหละหนังกระบือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสกัดและคุณลักษณะเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ) 22 ธ.ค. 2560
4942/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่ 22 ธ.ค. 2560
4941/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ธ.ค. 2560
4940/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 60 ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 6) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (กิจกรรม ตลาดหลักสูตรจักรคำคณาทร) 21 ธ.ค. 2560
4939/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 21-22 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการลาป่วย) 21 ธ.ค. 2560
4938/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานภาคพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 60 21 ธ.ค. 2560
4936/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารหอสมุดชั้น 1 21 ธ.ค. 2560
4935/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ธ.ค. 60 ห้องบัวตอง โรงแรมกรีน นิมมานต์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่) 21 ธ.ค. 2560
4934/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ม.ค. และวันที่ 7-11 ม.ค. 61 พื้นที่อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 21 ธ.ค. 2560
4933/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,27 ธ.ค. 60 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเรื่อง การสร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดในผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 21 ธ.ค. 2560
4932/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิจารณาอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตรวจรับงานงวดที่ 12 และ 13) 21 ธ.ค. 2560
4931/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ธ.ค. 60 อำเภอดอนหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) 21 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]