ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] 72 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3409/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 05 ก.ย. 2560
3408/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่างานที่ดำเนินการไปแล้ว โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ 05 ก.ย. 2560
3407/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 05 ก.ย. 2560
3406/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาหารหอพักนักศึกษา 05 ก.ย. 2560
3405/2560 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (เพิ่มเติม) โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร 05 ก.ย. 2560
3404/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง 05 ก.ย. 2560
3403/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่ตากผ้าสำหรับหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 05 ก.ย. 2560
3402/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพานเชื่อมอาคารเรียนรวม อาคาร 1 และอาคาร 2 สำหรับจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการเกษตรพอเพียงของนักศึกษา 05 ก.ย. 2560
3401/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบุคลากรและนักศึกษา 05 ก.ย. 2560
3400/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 60 บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายรุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น 05 ก.ย. 2560
3399/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง ,ในสอย, ปางหมู, และกุงไม้สัก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 05 ก.ย. 2560
3398/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแปก ตำบลบ้านรักไทย ตำบลบ้านห้วยผา ตำบลบ้านน้ำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 05 ก.ย. 2560
3397/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฮุง ตำบลห้วยหมากลาง ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 05 ก.ย. 2560
3396/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 05 ก.ย. 2560
3393/2560 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2560
3391/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ย. 60 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.ย. 2560
3390/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.ย. 60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะทำงานศึกษาและพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งที่ 1) 04 ก.ย. 2560
3386/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-11 ก.ย. 60 สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินกรีฑา) 01 ก.ย. 2560
3385/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 13-16 ก.ย. 60 01 ก.ย. 2560
3384/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ย. 60 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ผึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจตามโครงการอบรมการแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมในชุมชน) 01 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]