ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4596 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4530/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560
4529/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์) 29 พ.ย. 2560
4528/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1) 29 พ.ย. 2560
4527/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ธ.ค. 60 อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ (ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2560) 29 พ.ย. 2560
4526/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560
4525/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ธ.ค. 60 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมประชุมชี้แจงนักวิจัยเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ) 29 พ.ย. 2560
4524/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ธ.ค. 60 บ้านซาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝกเพื่อการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 29 พ.ย. 2560
4523/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 ธ.ค. 60 อาคารยุพราช เบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (เป็นวิทยากรวิพากษ์งานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา) 29 พ.ย. 2560
4522/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ธ.ค. 60 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย (สัมมนาคณาจารย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ในหัวข้อ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต) 29 พ.ย. 2560
4521/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-3 ธ.ค. 60 ชุมชนบ้านเหล่าแสนตอง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอาสาจูริส จิตอาสา พัฒนาชุมชน) 29 พ.ย. 2560
4520/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,12 ธ.ค. และ 2,3,30,31 ม.ค. 61 โรงเรียนบ้านป่าบง อำเภอสันทราย โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 พ.ย. 2560
4516/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 28 พ.ย. 2560
4515/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง 28 พ.ย. 2560
4514/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม) 28 พ.ย. 2560
4513/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 ธ.ค. 60 อาคารยุพราช เบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (เป็นวิทยากรวิพากษ์งานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา) 28 พ.ย. 2560
4512/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสาร จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2560
4511/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ธ.ค. 60 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน : เทศบาลเมืองเมืองแก 28 พ.ย. 2560
4510/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุม สกว.สัญจรพบประชาคมวิจัย : ภาคเหนือ) 28 พ.ย. 2560
4509/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,12 ธ.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 28 พ.ย. 2560
4508/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest) 28 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]