ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 59 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3708/2560 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคปีการศึกษา 2560 21 ก.ย. 2560
3707/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 และ 25-26 ก.ย. 60 สำนักคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการและกำหนดแผนการขับเคลื่อน) 21 ก.ย. 2560
3706/2560 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 21 ก.ย. 2560
3705/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 60 สวนสัตว์เชียงใหม่ (กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ 2) 21 ก.ย. 2560
3704/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐฯ) 21 ก.ย. 2560
3703/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 ก.ย. 2560
3702/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 60 เมืองโบราณเวียงท่าการ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (ทัศนศึกษา) 21 ก.ย. 2560
3697/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 20 ก.ย. 2560
3696/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 20 ก.ย. 2560
3695/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 20 ก.ย. 2560
3694/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2560
3692/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,25 ก.ย. 60 ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาคุณภาพน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน) 20 ก.ย. 2560
3691/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรเรื่อง แผนที่และเข็มทิศใน โครงการเข้าค่ายผู้นำนันทนาการ) 20 ก.ย. 2560
3690/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 โรงแรมแชงกรีล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมนาเรื่อง 2017 UIA, APAC The University Session) 20 ก.ย. 2560
3687/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ย. 60 ห้อง 122 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรอบรมครู ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดพะเยา) 19 ก.ย. 2560
3686/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 60 โรงเรียนพุทธิโสภณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ Play to learn) 19 ก.ย. 2560
3685/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (นิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน SPP Hybrid Firm การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและโครงการเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) 19 ก.ย. 2560
3684/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณะบดีคณะครุศาสตร์ 25-26 ก.ย. 60 19 ก.ย. 2560
3683/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 20-21 ก.ย. 60 (อบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน (พพช.) รุ่นที่ 4 ) 19 ก.ย. 2560
3682/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการไทยวิทย์คิดส์สนุก) 19 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]