ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3027/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับชาติ เนื่องในวาระการครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ หัวข้อ กฎหมาย นโยบายและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน) 09 ส.ค. 2560
3026/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ส.ค. 60 ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรหัวข้อ "การเขียนแผนธุรกิจ") 09 ส.ค. 2560
3025/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 60 ห้องศรีนคร ตึก B โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการงานวิจัยและแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 09 ส.ค. 2560
3024/2560 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 09 ส.ค. 2560
3023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 09 ส.ค. 2560
3022/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 60 พื้นที่อำเภอป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและเตรียมการการบริการวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบพลังงานทดแทน ร่วมกับทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋) 09 ส.ค. 2560
3021/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 60 ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การคัดเลือกแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 09 ส.ค. 2560
3018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการอบรมวิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ศูนย์ภาษา 08 ส.ค. 2560
3017/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9,14,16 ส.ค. 60 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 08 ส.ค. 2560
3016/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ประเภทมันเส้นของประเทศไทย) 08 ส.ค. 2560
3015/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ส.ค. 60 โรงเรียนแก้วผดุงวิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม) 08 ส.ค. 2560
3014/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) 08 ส.ค. 2560
3013/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ส.ค. 60 สถานประกอบการจังหวัดลำพูน และจังหวัดน่าน (ลงพื้นที่สถานประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560) 08 ส.ค. 2560
3012/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำรายละเอียดเฉพาะโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์เรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 08 ส.ค. 2560
3011/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ส.ค. 60 อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (สัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21) 08 ส.ค. 2560
3010/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 60 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม) 08 ส.ค. 2560
3009/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ส.ค. 2560
3007/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 07 ส.ค. 2560
3006/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,9,14,18,28,30 ส.ค. 60 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ส.ค. 2560
3005/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายและตรวจนับวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเดิมของโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 07 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]