ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199] 200 [201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
638/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ก.พ. 60 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการค่ายครูอาสาพัฒนาครั้งที่ 21 ชมรมนักศึกษาเพื่อสันติภาพ) 24 ก.พ. 2560
636/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) 24 ก.พ. 2560
634/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-26 ก.พ. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ต้อนรับ สนช.) 24 ก.พ. 2560
631/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนสาธิต 24 ก.พ. 2560
630/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 24 ก.พ. 2560
629/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (ภาณุพงศ์ ยอดวงศ์) 24 ก.พ. 2560
628/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (อดิพงศ์ ชุมภูขอด) 24 ก.พ. 2560
627/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน โครงการ 2+2 หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 24 ก.พ. 2560
625/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 23 ก.พ. 2560
624/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ก.พ. 2560
623/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (แข่งขันประกวดสุนทรพจน์ญี่ปุ่น) 23 ก.พ. 2560
622/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี (โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์) 23 ก.พ. 2560
621/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 60 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา) 23 ก.พ. 2560
620/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการวิชาการด้านภูมิสารสนเทศชุมชน) 23 ก.พ. 2560
619/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ.,6 มี.ค. 60 สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.พ. 2560
618/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 60 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (สัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมาย) 23 ก.พ. 2560
617/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 มี.ค. 60 กรุงเทพฯ (นิเทศ) 23 ก.พ. 2560
616/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-4 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 23 ก.พ. 2560
615/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 60 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่ (งานแนะแนวศึกษาต่อในรูปแบบนิทรรศการ) 23 ก.พ. 2560
614/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 60 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่ (งานเปิดบ้านวิชาการ) 23 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]