ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3182/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 60 สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ส.ค. 2560
3181/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค.,8-10,15-17 ก.ย. 60 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 19 ส.ค. 2560
3180/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค.-2 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (อบรมสุดยอดเลขานุการมืออาชีพ) 19 ส.ค. 2560
3179/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค.-7 ต.ค. 60 ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 19 ส.ค. 2560
3178/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (งานวิจัยแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง) 19 ส.ค. 2560
3176/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 19 ส.ค. 2560
3175/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ย. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง,ในสอย,ปางหมู และตำบลกุงไม้สัก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ส.ค. 2560
3174/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ย. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผา,น้ำกัด,นาป่าแปก,รักไทย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ส.ค. 2560
3173/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.ย. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปลาจาด,ป่าลาน,ไม้ฮุง,ห้วยหมากลาง,ห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ส.ค. 2560
3172/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560) 18 ส.ค. 2560
3171/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560) 18 ส.ค. 2560
3170/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560) 18 ส.ค. 2560
3169/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ เปิดโลกสุนทรีในวิถีมนุษยศาสตร์) 18 ส.ค. 2560
3168/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-4 ก.ย. 60 ห้องโลตัส 7 ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44) 18 ส.ค. 2560
3167/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โครงการสร้างเครือข่ายนิติสัมพันธ์ระหว่างสถาบันนิติศาสตร์สามจังหวัดภาคเหนือตอนบน) 18 ส.ค. 2560
3165/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ส.ค. 2560
3163/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิจารณาอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตรวจรับงานงวดที่ 9) 18 ส.ค. 2560
3162/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 60 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2560) 18 ส.ค. 2560
3161/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ส.ค. 60 โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ประชุมและสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ) 18 ส.ค. 2560
3160/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ) 18 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]