ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2708/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา) 20 ก.ค. 2560
2707/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและการพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่) 20 ก.ค. 2560
2706/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ก.ค. 60 ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย) 20 ก.ค. 2560
2705/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 9-12 ส.ค. 60 ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ) 20 ก.ค. 2560
2704/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิจารณาอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้ายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และตรวจรับงานงวดที่ 8) 20 ก.ค. 2560
2703/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-11 ส.ค. 60 โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ (ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 "ท้องถิ่นภิวัฒน์" การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย) 20 ก.ค. 2560
2702/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 23-24 ก.ค. 60 ห้อง 43112 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศา 20 ก.ค. 2560
2701/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 20 ก.ค. 2560
2700/2560 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 20 ก.ค. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 20 ก.ค. 2560
2699/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 20 ก.ค. 2560
2698/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ส.ค. 60 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ (งานวิจัยใช้ประโยชน์) 20 ก.ค. 2560
2696/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 19 ก.ค. 2560
2695/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (งานวิจัยแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง) 19 ก.ค. 2560
2694/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 60 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อบรมหลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการและบทความ) 19 ก.ค. 2560
2693/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ค. 60 ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Term",ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge management) และพัฒนานวัตกรรมความรู้สะเต็มศึกษา ) 19 ก.ค. 2560
2692/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 60 ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1&2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่) 19 ก.ค. 2560
2691/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5) 19 ก.ค. 2560
2690/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,26,31 ก.ค. 60 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 19 ก.ค. 2560
2689/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,26,27,28 ก.ค. และ 2,3,4,7,8,9,16 ส.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.ค. 2560
2688/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 60 ห้องฝู่เปา โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 19 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]